Izvršni postupak se pokreće kada postoji dospelo neplaćeno ili delimično plaćeno potraživanje izvršnog poverioca utvrđeno u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi i volja izvršnog poverioca da svoje potraživanje ostvaruje prinudnim putem.

U postupcima radi ostvarivanja potraživanja po osnovu komunalnih i sličnih usluga u kojima je predviđena isključiva nadležnost izvršitelja, o predlogu za izvršenje izvršnog poverioca izvršitelj odlučuje obrazloženim zaključkom protiv koga se može izjaviti prigovor u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja zaključka. Izvršni dužnik je u obavezi da sve razloge pobijanja zaključka o izvršenju navede u prigovoru i da priloži dokaze za navode iz prigovora. Prigovor se dostavlja postupajućem izvršitelju koji sastavlja nacrt odluke po prigovoru i dostavlja sudu na meritorno odlučivanje.

Postoje dva načina okončanja izvršnog postupka, i to: zaključenje u slučaju potpunog namirenja potraživanja izvršnog poverioca i obustava u svim ostalim slučajevima okončanja.
Što se tiče troškova koji nastaju u postupku sprovođenja izvršenja pred izvršiteljem, dužnik treba da računa da pored glavnog potraživanja izvršnog poverioca duguje i sledeće:

  • kamata u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati
  • troškovi postupka izvršnog poverioca i
  • troškovi izvršitelja

Sprovođenje izvršenja pred izvršiteljem za izvršne dužnike znači i određenu povoljnost koju nemaju u postupku pred sudom. Naime, izvršitelj, uz saglasnost i odobrenje izvršnog poverioca, može odobriti izvršnom dužniku izmirenje duga na rate.